Voronoi diagrams

Click and drag a point to modify the Voronoi diagram.